Top Category
Create quotation from my cart Request a quotation

I) ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: AANBIEDINGEN

1.1 De aanbiedingen van CHR Horeca zijn steeds onder voorbehoud en vrijblijvend harerzijds wat betreft beschikbaarheid van apparatuur en prijswijzigingen. Deze kunnen worden gewijzigd tot het sluiten van het contract tussen de partijen. De aangeboden apparatuur is bedoeld voor professioneel gebruik.

Artikel 2: BESTELLINGEN

2.1 De bestelling van de koper is pas perfect als deze is geaccepteerd door Horecabedrijf CHR. Tijdens deze aanvaarding komt het contract tussen de partijen tot stand.

2.2 De bestelling is onherroepelijk door de koper en kan in geen geval door hem worden geannuleerd, zelfs niet vóór aanvaarding door Horecabedrijf CHR.

2.3 Het verzenden van een bestelling impliceert de aanvaarding van al onze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 3: LEVERINGEN

bestelling. De koper is verplicht te accepteren dat zijn bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd.

3.2 Plaats van levering: alle verkopen worden geacht te zijn geschied op de maatschappelijke zetel van Horecabedrijf CHR.

3.3 Moment van levering: levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de apparatuur de magazijnen van Horecabedrijf CHR of één van haar toeleveranciers verlaat.

3.4 Lossen: de gelijkvloerse verdieping van het adres vermeld op de bestelbon wordt beschouwd als de plaats van lossen. De onmogelijkheid van toegang impliceert lossen voor de hoofdingang. Eventuele extra handling-, huur- of transportkosten zijn voor rekening van de koper.

3.5 Conformiteit van levering: het materiaal wordt geacht conform te zijn wanneer het de magazijnen van Horecabedrijf CHR verlaat. Als de levering wordt gedaan door een vervoerder, moet de koper de apparatuur bij ontvangst controleren. Indien hij schade constateert, dient hij dit op de afleverbon te noteren en direct het Horecabedrijf CHR te verwittigen. De koper is tevens verplicht de vervoerder binnen drie dagen aangetekend toe te wijzen en een kopie te sturen naar de CHR Horeca Maatschappij.

3.6 Weigering van levering: in geval van weigering van levering van het materiaal na de bestelling of niet-uitvoering door de koper, zal deze laatste verplicht zijn om de Vennootschap CHR Horeca een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% van de marktprijs als vaste en onherleidbare vergoeding bij ontbinding (minnelijk of gerechtelijk). Deze vergoeding kan echter hoger zijn dan 30% indien de schade daadwerkelijk door de Maatschappij is geleden.

3.6 Weigering van levering: In geval van weigering van levering van het materiaal na de bestelling of niet-uitvoering ervan door toedoen van de koper, zal deze laatste verplicht zijn om de Vennootschap CHR HORECA een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 30% van de marktprijs als vaste en onherleidbare vergoeding bij beëindiging (minnelijk of gerechtelijk). Deze schadevergoeding kan echter hoger zijn dan 30% indien de werkelijk door het HORECA-bedrijf CHR geleden schade groter is dan dit bedrag.

Artikel 4: PRIJS

4.1 De verkoopprijzen van het bedrijf CHR HORECA zijn exclusief btw volgens het tarief dat geldt op de dag van verzending (bewijs van de verzendbon).

Artikel 5: VERVOER EN BELASTINGEN

5.1 De transportkosten zijn ten laste van de koper, onze voorwaarden gelden dus vanuit onze magazijnen te Brussel (Ex Works). Alle taksen, douane- of andere kosten, evenals eventuele transportverzekeringskosten, zijn eveneens ten laste van de koper.

Artikel 6: AANSLUITING APPARATUUR

6.1 De vermelde prijzen zijn exclusief de aansluitkosten, noch de kosten van nuttige aanpassingen aan de bestaande installaties voor de goede werking van de apparatuur, deze zullen op kostprijsbasis worden gefactureerd.

Artikel 7: BETALINGEN

7.1 Facturen zijn contant betaalbaar. De overmaking van wissels, handelspapieren of de aanvaarding van gedeeltelijke betalingen werkt niet schuldvernieuwing.

7.2 In geval van gedeeltelijke of wisselbetalingen leidt de niet-betaling op een van de vervaldagen automatisch tot de opeisbaarheid van het bestaande saldo van alle lopende transacties tussen dezelfde partijen.

7.3 Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand dragen.

7.4 Bovendien worden de facturen bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% als conventionele schadevergoeding met een minimum van vijfenzestig (65) EUR en onafhankelijk van de verwijlintresten, die leidt ook tot een onmiddellijke stopzetting van de leveringen en van elke tussenkomst van de dienst na verkoop.

7.5 Alle bank- en/of postchequeservicekosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De verkochte apparatuur blijft eigendom van CHR Horeca totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 De koper verbindt zich ertoe het materiaal niet af te staan ​​tot het volledig betaald is.

8.3 De koper dient het Horecabedrijf CHR in te lichten in geval van beslaglegging op de apparatuur waarvan de zaak hem toebehoort.

8.4 The CHR Horeca Company behoudt zich te allen tijde het recht voor om onbetaalde apparatuur terug te nemen.

Artikel 9: GESCHILLEN

9.1 Elk geschil met betrekking tot de verkoop dient binnen acht dagen na levering van de apparatuur naar behoren gemotiveerd te worden gericht aan Horecabedrijf CHR.

9.2 De koper heeft niet het recht zijn betalingen op te schorten in geval van laattijdige, gedeeltelijke of vermeende gebrekkige leveringen, op straffe van onderworpenheid aan de voorwaarden vermeld in artikel 7.

9.3 De koper kan geen aanspraak maken op vergoeding voor het verlies van goederen als gevolg van technisch falen van apparatuur of voor het wachten op reserveonderdelen die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Artikel 10: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Professionele gebruikers:

10.1 De apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de factuurdatum van de CHR Horeca Company (en geen voor tweedehands apparatuur), deze omvat arbeid, verplaatsingen, evenals de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals afdichtingen, filters, lampen, ramen, koelgas, thermokoppels enz. gedefinieerd als "verbruiksartikelen" evenals interventies na kalkaanslag, verkeerd gebruik, reiniging, elektrische kortsluiting, training, enz.

10.2 De garantie voor alle “plug-in” apparatuur, d.w.z. elektrisch materiaal, eenfasig (230V/1), met een inhoud van minder dan ½ m³ en een gewicht van minder dan 30 kg, is exclusief reizen. De koper dient het defecte materiaal terug te sturen naar het adres van de CHR Horeca Maatschappij en het na de tussenkomst op te halen.

10.3 Deze termijn kan echter worden verkort indien en voor zover de door de eigen fabrikant aan de firma CHR Horeca verleende garantie minder dan één jaar bedraagt.

10.4 De garantie op de apparatuur is specifiek voor de persoon of het bedrijf vermeld op de aankoopfactuur en is op geen enkele wijze overdraagbaar aan derden. In geval van verplaatsing of herinstallatie van de apparatuur is enkel het Horecabedrijf CHR bevoegd om in te grijpen, elke ingreep door derden aan het genoemde materiaal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Horecabedrijf CHR zal leiden tot het verlies van de garantiedekking.

Professionele wederverkopers:

10.5 De ​​apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de factuurdatum van de CHR Horeca Company (en geen voor tweedehands apparatuur), het omvat alleen de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van normale slijtagedelen zoals afdichtingen , filters, lampen, ramen, koelgas, thermokoppels, etc. gedefinieerd als “verbruiksgoederen” evenals interventies na kalkaanslag, verkeerd gebruik, reiniging, elektrische kortsluiting, training, enz...

10.6 Deze termijn kan echter worden verkort indien en voor zover de door de eigen fabrikant aan de firma CHR Horeca verleende garantie minder dan één jaar bedraagt.

10.7 De reserveonderdelen die zijn vervangen in overeenstemming met de garantiebepalingen, moeten binnen 30 dagen (gefrankeerd) worden teruggestuurd (gerechtvaardigde eis van Horeca CHR om te kunnen genieten van de garantie van de fabrikant), vergezeld van het document " TE99 ” naar behoren ingevuld. Na deze periode worden ze systematisch gefactureerd en opeisbaar.

Artikel 11: SERVICE NA VERKOOP

11.1 Uurtarief: elke technische interventie, onderhoud, opleiding, enz. worden gefactureerd volgens het geldende tarief van de CHR Horeca Company. Het 1e uur service wordt altijd in rekening gebracht en de volgende worden gefactureerd in stappen van ½ uur.

11.2 Reiskosten: reiskosten worden in rekening gebracht volgens het geldende tarief van Horecabedrijf CHR. Deze zullen altijd verschuldigd zijn, ook al hebben de ingrepen de restauratie niet mogelijk gemaakt en dit ongeacht de oorzaak.

11.3 Reserveonderdelen: Deze worden gefactureerd volgens de geldende prijslijst van Horecabedrijf CHR.

11.4 Interventies: Vinden plaats elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Elk verzoek om tussenkomst buiten deze uren en na akkoord van Horecabedrijf CHR wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van vijfenzeventig (75) EUR, ongeacht of het onder waarborg of betaald is.

11.5 Reparatie in de werkplaats: De reparatie van apparatuur in de werkplaats wordt gefactureerd volgens het geldende tarief van Horecabedrijf CHR. De eigenaar is verplicht de gerepareerde apparatuur terug te halen zodra de melding door Horecabedrijf CHR is gedaan. Indien deze laatste onbeantwoord blijft, zal een aangetekende ingebrekestelling worden verzonden met een termijn van 30 dagen om dit te doen. Na deze periode kan Horecabedrijf CHR niet alleen betaling voor de herstelling eisen, maar ook over het genoemde materiaal beschikken zoals het goeddunkt, zonder dat de eigenaar enige vergoeding kan eisen voor het niet terugkrijgen ervan.

Sectie 12: INTERPRETATIE

12.1 In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, is de referentietekst die in het Frans.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERRECHTEN

13.1 Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

SPECIFIEKE VERKOOPVOORWAARDEN:

Artikel 1: AANBIEDINGEN

1.1 Aanbiedingen van CHR Horeca zijn steeds onder voorbehoud en vrijblijvend harerzijds wat betreft beschikbaarheid van apparatuur en prijswijzigingen. Deze kunnen worden gewijzigd tot het sluiten van het contract tussen de partijen. De aangeboden apparatuur is bedoeld voor professioneel gebruik.

Artikel 2: BESTELLINGEN

2.1 De bestelling van de koper is pas perfect als deze door CHR Horeca is geaccepteerd. Tijdens deze aanvaarding komt het contract tussen de partijen tot stand.

2.2 De bestelling is onherroepelijk door de koper en kan in geen geval door hem worden geannuleerd, zelfs niet vóór aanvaarding door de firma CHR Horeca.

2.3 Het verzenden van een bestelling impliceert de aanvaarding van al onze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 3: LEVERINGEN

bestelling. De koper is verplicht te accepteren dat zijn bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd.

3.2 Plaats van levering: alle verkopen worden geacht te zijn geschied op de maatschappelijke zetel van CHR Horeca.

3.3 Moment van levering: de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de apparatuur de magazijnen van de onderneming of een van haar leveranciers verlaat.

3.4 Lossen: de gelijkvloerse verdieping van het adres vermeld op de bestelbon wordt beschouwd als de plaats van lossen. De onmogelijkheid van toegang impliceert lossen voor de hoofdingang. Eventuele extra handling-, huur- of transportkosten zijn voor rekening van de koper.

3.5 Conformiteit van levering: het materiaal wordt geacht conform te zijn wanneer het de magazijnen van het bedrijf verlaat. Indien de levering door een transporteur geschiedt, dient de koper de apparatuur bij ontvangst te controleren, constateert hij eventuele beschadigingen, dan dient hij dit op de afleveringsbon te noteren en CHR Horeca hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De koper is tevens verplicht de vervoerder binnen drie dagen per aangetekend schrijven toe te wijzen en een kopie te sturen naar CHR Horeca.

3.6 Weigering van levering: Indien de koper de levering van het bestelde materiaal weigert of deze niet uitvoert om redenen die aan hem te wijten zijn, moet hij aan de firma CHR HORECA een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding betalen bij opzegging (minnelijk of gerechtelijk) gelijk aan 30% van de marktprijs. Deze schadevergoeding kan echter hoger zijn dan 30% indien de werkelijk door CHR HORECA geleden schade groter is dan dit bedrag.

Artikel 4: PRIJS

4.1 De verkoopprijzen van de firma CHR HORECA zijn exclusief BTW volgens de op de dag van verzending geldende prijslijst (vrachtbrief als bewijs).

Artikel 5: VERVOER EN BELASTINGEN

5.1 De transportkosten zijn ten laste van de koper, onze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van vertrek uit onze magazijnen in Chelles.

Alle taksen, douane- of andere kosten, evenals eventuele transportverzekeringskosten, zijn eveneens ten laste van de koper.

Artikel 6: AANSLUITING APPARATUUR

6.1 De vermelde prijzen zijn exclusief de aansluitkosten, noch de aanpassingskosten die nodig zijn voor de bestaande installaties voor de goede werking van de apparatuur. Deze kosten worden door het management in rekening gebracht.

Artikel 7: BETALINGEN

7.1 Facturen zijn contant betaalbaar en vóór levering en installatie van de bestelling.

De levering van wissels, handelspapieren of de aanvaarding van gedeeltelijke betalingen houdt geen schuldvernieuwing in.

7.2 In geval van gedeeltelijke of wisselbetalingen leidt de niet-betaling op een van de vervaldagen automatisch tot de opeisbaarheid van het bestaande saldo van alle lopende transacties tussen dezelfde partijen.

7.3 Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand dragen.

7.4 Daarenboven worden de facturen bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% als conventionele schadevergoeding met een minimum van vijfenzestig (65) EUR en zelfstandig nalatigheidsintresten, die eveneens de onmiddellijke opschorting van leveringen en van elke tussenkomst van de dienst na verkoop.

7.5 Alle bank- en/of postchequeservicekosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het verkochte materiaal blijft eigendom van CHR HORECA tot volledige betaling.

8.2 De koper verbindt zich ertoe het materiaal niet te verwijderen totdat het volledig betaald is.

8.3 De koper is verplicht de firma CHR HORECA te verwittigen in geval van inbeslagname van het materiaal waarvan hij het eigendom onder zich heeft.

Artikel 8: RETOURNEREN VAN ONBETAALDE APPARATUUR

8.1 The CHR HORECA Company behoudt zich het recht voor om onbetaald materiaal op elk moment terug te nemen.

Artikel 9: GESCHILLEN

9.1 Elk geschil met betrekking tot de verkoop moet, naar behoren gemotiveerd, worden gericht aan de Vennootschap CHR HORECA, en dit binnen de acht dagen na de levering van het materiaal.

9.2 De koper kan zijn betalingen niet opschorten wegens laattijdige, gedeeltelijke of vermeende gebrekkige leveringen, op straffe van toepassing van de voorwaarden vermeld in artikel 7.

9.3 Er kan geen vergoeding worden verleend aan de koper in geval van verlies van goederen als gevolg van een technische storing van apparatuur of de verwachting dat reserveonderdelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Artikel 10: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Professionele gebruikers:

10.1 Voor apparatuur geldt een garantie tegen fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de factuurdatum van CHR HORECA (geen garantie voor tweedehands apparatuur). De garantie dekt arbeid, reizen en de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals afdichtingen, filters, lampen, glas, koelgassen, thermokoppels enz., die als "verbruiksartikelen" worden beschouwd. Ingrepen in verband met kalkaanslag, oneigenlijk gebruik, onvoldoende reiniging, elektrische kortsluiting, vorming etc. vallen niet onder de garantie.

10.2 De garantie voor alle “plug-in” apparatuur, d.w.z. enkelfasige elektrische apparatuur (230V/1), met een inhoud van minder dan 0,5 m³ en een gewicht van minder dan 30 kg, is exclusief reiskosten. De koper is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het defecte materiaal naar het adres van de CHR HORECA Vennootschap en het terughalen ervan na de tussenkomst.

10.3 De garantieperiode kan worden verkort indien de door de fabrikant van het CHR HORECA Bedrijf verleende garantie minder dan één jaar bedraagt.

10.4 De apparatuurgarantie is voorbehouden aan de persoon of het bedrijf vermeld op de aankoopfactuur en is op geen enkele wijze overdraagbaar aan derden. Bij verplaatsing of herinstallatie van materiaal is enkel CHR HORECA bevoegd om in te grijpen. Elke interventie aan het materiaal door derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de CHR HORECA Vennootschap zal leiden tot het verlies van de garantiedekking.

Professionele wederverkopers:

10.5 De ​​apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende 2 jaar vanaf de factureringsdatum door de CHR Horeca Company (en geen garantie voor tweedehands apparatuur), die alleen de vervanging van defecte onderdelen dekt, met uitzondering van normale slijtageonderdelen zoals pakkingen, filters , lampen, glas, koelgas, thermokoppels, etc. die worden beschouwd als "verbruiksartikelen", evenals ingrepen als gevolg van kalkaanslag, oneigenlijk gebruik, reiniging, elektrische kortsluitingen, vorming, enz.

10.6 Deze termijn kan echter worden verkort indien de door de eigen fabrikant aan het Horecabedrijf CHR verstrekte garantie korter is dan één jaar.

10.7 De reserveonderdelen die volgens de garantievoorwaarden zijn vervangen, moeten binnen 30 dagen (gefrankeerd) worden geretourneerd (gerechtvaardigde eis van Horeca CHR om te profiteren van de garantie van de fabrikant), vergezeld van het document "TE99 " naar behoren voltooid. Na deze periode worden de onderdelen systematisch gefactureerd en opeisbaar.

Artikel 11: SERVICE NA VERKOOP

11.1 Uurtarief: elke technische interventie, onderhoud, opleiding, enz. worden gefactureerd volgens de geldende prijs van het CHR HORECA Bedrijf. Het 1e uur service wordt altijd in rekening gebracht en de volgende worden gefactureerd in stappen van ½ uur.

11.2 Reiskosten: reiskosten worden gefactureerd volgens het geldende tarief van het CHR HORECA Bedrijf. Deze zullen altijd verschuldigd zijn, ook al hebben de ingrepen de restauratie niet mogelijk gemaakt en dit ongeacht de oorzaak.

11.3 Reserveonderdelen: Deze worden gefactureerd volgens de geldende prijslijst van de firma CHR HORECA.

11.4 Interventies: Vinden plaats elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Elk verzoek om tussenkomst buiten deze uren en na akkoord van het CHR HORECA Bedrijf wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van vijfenzeventig (75) EUR, ongeacht of het onder waarborg of betaald is.

11.5 Herstelling in de werkplaats: De herstelling van toestellen in de werkplaats wordt gefactureerd volgens het geldende tarief van de firma CHR HORECA. De eigenaar is verplicht het herstelde materiaal terug te halen zodra de mededeling door de firma CHR HORECA is gedaan. Indien deze laatste onbeantwoord blijft, zal een aangetekende ingebrekestelling worden verzonden met een termijn van 30 dagen om dit te doen. Na deze periode kan het HORECA-bedrijf CHR niet alleen betaling voor de herstelling eisen, maar ook over het genoemde materiaal beschikken zoals het goeddunkt, zonder dat de eigenaar enige vergoeding kan eisen voor het niet-terughalen ervan.

Artikel 12: BEVOEGDHEDENCLAUSULE

Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of interpretatie van deze bijzondere verkoopvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van MEAUX.